Salgs- og Leveringsbetingelser

Følgende almindelige salgs- og leveringsbetingelser for SEALTECH APS er gældende, med mindre anden skriftlig aftale foreligger.

Tekniske specifikationer:

Alle vare leveres i.h.t gældende DIN Norm. Dimensioner er opgivet i vores produktkataloger.

​Ophavsrettigheder:

Alle tegninger og tekniske dokumenter, som overlades til køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver selskabets ejendom i overensstemmelse med lov om markedsføring. De må ikke uden selskabet tilladelse anvendes af køberen eller kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemand kundskab.

Tilbud og leveringsforbehold:

Tilbuddet er gældende indtil udløbet af den i tilbuddet anførte frist, og således at accept er kommet frem til selskabet forinden.
Indeholder tilbuddet ingen frist for antagelse, skal tilbuddet være accepteret inden rimelig tid. Tilbuddet er angivet med forbehold om ret til mellemsalg.

​Priser:

De anførte priser er de på tilbudsdagen gældende, idet selskabet forbeholder sig ret til at afregne med de på leveringsdagen gældende priser, såfremt intet andet udtrykkeligt er anført i tilbuddet.

​Forsinkelse:

Selskabet er uden ansvar for sådanne leveringshindringer eller forsinkelser som er forårsaget af krig, blokade, strejke, lock-out, transportuheld, ildsvåde, oversvømmelse, ekstraordinære vind- og vejrforhold, import- eller eksportrestriktioner, forsyningsvanskeligheder eller andre hændelser, der vanskeliggør eller forsinker leverancen, herunder leveringsvanskeligheder fra selskabets underleverandører.​

Mangler:

Selskabet er alene ansvarlig for de mangler, som skyldes fejl begået af selskabet eller dettes ansatte.​
Mangler, som skyldes ukorrekt brug eller betjening af det leverede eller som er forårsaget af fejlagtige oplysninger fra køberen, er selskabet uden ansvar for. Ligeledes er selskabet uden ansvar for fejl i råmaterialer fra underleverandører. Selskabets ansvar for mangler bortfalder endvidere, såfremt dette skyldes fejlagtige beregninger, der ikke er korrigeret af køberen uanset denne har været opfordret til at foretage kontrol af beregningerne.

​Produktansvar:

Selskabet garanterer ikke for at et produkt i et givent materiale vil fungere tilfredsstillende i kundens applikation. Det er således kundens ansvar at teste produktet før brug. Dette er især vigtigt i anvendelser, hvor et produktsvigt kan resultere i person- og/eller materielskader. Det skal ligeledes bemærkes, at alle elastomer produkter har en begrænset holdbarhed, og vi anbefaler derfor at produkterne inspiceres regelmæssigt af kunden for eventuel udskiftning.
Selskabet er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af selskabet eller dettes ansatte. Selskabet hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Selskabets ansvar for skader på ting kan højest udgøre den aftalte pris. I det omfang selskabet måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køberen måtte gøre af den solgte vare, herunder videresalg, er køberen pligtig til at skadeløsholde selskabet for det ansvar, dette måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud over de aftalte grænser.
Køberen er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskravet imod selskabet i anledning af de solgte varer. Selskabet erstatningsansvar er endvidere betinget af, at der fra selskabets side er udvist grov uagtsomhed.

Levering:

Med mindre anden skriftlig aftale foreligger, leveres alle vare AB lager, og forsendelse sker for købers regning og risiko.
Forsendelsesmåden bestemmes af selskabet efter dennes frie skøn uden ansvar for eventuelle fragtdifferencer.

​Emballage:

Selskabet vælger selv emballage, denne debiteres ikke kunden, med mindre andet er aftalt.

​Returnering:

Varer modtages ikke retur uden forudgående aftale og da kun mod et returneringsgebyr på 20% af varens fakturapris.

Betalingsbetingelser:

Selskabets betalingsbetingelser er, hvor intet andet er aftalt, 30 dage netto fra fakturadato.
Ved betaling senere end forfaldstidspunktet betales rente med 1,5% pr. måned. Selskabet forbeholder sig ret til i tilfælde af væsentlige rentestigninger at fastsætte en højere rente.
Ved manglende overholdelse af betalingsbetingelserne er selskabet berettiget til at afsende fremtidige leverancer pr. efterkrav.

Reklamationer:

Køberen er forpligtet til straks efter varens modtagelse at kontrollere, at denne er i overensstemmelse med, hvad parterne har aftalt. Såfremt køberen ved denne undersøgelse konstatere, at der foreligger manko eller andre synlige mangler, skal reklamation herover ske inden 8 dage fra leverancens modtagelse.
Det samme gælder, såfremt sådanne mangler burde være opdaget ved tilsvarende undersøgelser. I modsat fald er køberen afskåret fra at gøre manglen gældende. I tilfælde af at den solgte leverance lider af skjulte mangler, er køberen forpligtet til at reklamere herover straks. Foretages sådanne reklamationer ikke straks efter, at manglen er opdaget, er køberen afskåret fra at gøre manglen gældende. Eventuelle fremsatte reklamationer berettiger ikke køberen til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer.

Garanti og forældelse:

Selskabet yder garanti for det solgte indenfor 12 måneder fra levering ved brug under normale driftsforhold. I så fald påtager selskabet sig hurtigst muligt inden for normal arbejdstid at foretager fornøden ombytning af varen. Garantien omfatter dog ikke forhold, som skyldes almindeligt slid, dårlig vedligeholdelse eller urigtig behandling, og garantien er betinget af at varen omgående og inden 14 dage efter at fejlen er konstateret, tilsendes selskabet franko.
Selskabets garantiansvar omfatter herudover ikke yderligere tab eller følgeskader, med mindre aftale herom foreligger.​

Andre aftaler:

Videregående forpligtelser end de ovenfor anførte er kun bindende for selskabet, såfremt de skriftligt er accepteret af selskabet.

I øvrigt benyttes Incoterms 2000​

Værneting:

I tilfælde af tvivl imellem parterne i forbindelse med den indgåede handel, er det aftalt, at dansk ret kan anvendes som grundlag for afgørelsen, og at der som værneting er aftalt retten i Hillerød.​

Kontakt os ved yderligere spørgsmål

Sidder du inde med nogle spørgsmål, vil vi hellere end gerne besvare dem. Vi har stor erfaring på området og bidrager gerne med gode råd og vejledning.

Du kan altid kontakte os via telefon eller mail. Du kan også kontakte os, hvis du ønsker et tilbud eller flere tekniske oplysninger om vores produkter.